Koczó László
Ügyvezető igazgató
Tel: 06-30/933-55-26
E-mail: kocol @ chello.hu
Tüzeléstechnikában nem ismerünk lehetetlent.
Cégünk FERRCCERT ISO9001 minősítéssel rendelkezik.
Rólunk  
Lépjen kapcsolatba valünk!
Személyes
kontaktus
Minden esetben törekszünk a
személyes találkozásra, a helyszíni
felmérésekre, hogy árajánlatainkat
az Ön igényének maximálisan
megfelelő módon állíthassuk
össze.
Telefonáljon
Felmerülő kérdéseire azonnal
választ tudunk adni, hívja az
elérhetőségben megadott számok
egyikét!
Küldjön e-mailt
Szívesen állunk rendelkezésre,
bármilyen kérdése van, vagy
árajánlatra van szüksége írjon
nekünk e-mailt a
koromix @ koromix.hu címre.
Ipari megoldásaink minden célra, legyen
szó bármilyen gáztüzelésről,
terményszárításról, gőztermelésről, vagy
melegvízellátásról.
Mindenben rendelkezésére állunk,
bármilyen techológiai igényre lenne
szüksége 16,5 és 32.000kW között.
Kis és középvállalkozásoknak,
közintézményeknek, illeve otthoni
háztartásokba minőségi német fali-, és álló
kazánokkal állunk az Önök
rendelkezésére.
Meglévő gáz-, és olajégő berendezését,
illetve ahhoz tartózó vezérlőszekrényt,
szerelvénysort szakszerűen felülvizsgálja
és javítja vagy cseréli. Viessmann és
Weishaupt fali és álló kazánját szerződött
partnerszervízként a garanciában
foglaltak szerint szervizeljük
Ipari megoldások
Háztartási megoldások
Cégünk több mint 26 éve, (munkatársaink már 30 éves tapasztalattal) foglalkozik gáz-, és olajégők
létesítésével, üzemeltetésével, szervizelésével és a hozzá tartozó engedélyeztetésekkel.
Első sorban Hajdú - Bihar és Pest megyében szolgáltatunk, de országszerte vállalunk beüzemelést,
karbantartást.
Szerződött szervíz partnerként cégünk vállalja többek közt a -Weishaupt-, Viessmann és Riello gáz és
olajégők illetve a hozzájuk tartozó kapcsolószekrények szervizelését, üzemeltetését, szerelvénysori
elemek cseréjét. Szervizünk gyártói garanciális ügyintézésre jogosult.
Munkatársaink tapasztalatának és szakértelmének köszönhetően bizonyos esetekben a régi TüKi,
Pestvidéki Gépgyár PG, ABE, és GB Ganz gázégők javítását is vállaljuk.
Design with Xara Web Designer
 |
XaraTemplates.com
Elérhetőség
Székhely 4033. Debrecen, Acsádi út. 44
Telephely 1153. Budapest, Bethlen Gábor utca 135/A
Telephelyünkön és székhelyünkön személyes kiszolgálásra nincs lehetőség!
E-mail cím: koromix @ koromix.hu
(E-mail címek szóköz nélkül!)
Adatvédelem és irányelvek
Weboldalunkon található minden fénykép és információ a Koromix Kft. tulajdonát képezi, arról másolatot készíteni, vagy terjeszteni, a vállalat írásbeli
engedélye nélkül szigorúan tilos. Cégünk a KCI cégnyilvántartóval áll csak kapcsolatban, minden egyéb telefonkönyv, illetve online adatbázisban
történő megjelenés nem köthető a Koromix Kft.-hez, a hasonló oldalakon található információkért nem vállalunk felelősséget. Cégünk kifejezetten tiltja
adatai engedély nélküli felhasználását, azok tudakozókban és telefonkönyvekben való elhelyezését. Cégünk minden marketing szerződést csak
írásban, cégbélyegzővel ellátva tart hitelesnek.
Szakmai ismeretek
Cégünk minden szakmai követelménynek és előírának
hitelesen megfelel.
Felvilágosítás
Minden személyes kérdésre, adatkezelési problémára
átlátható választ adunk.
E-mail, telefon
A megadott e-mail címeket és telefonszámokat csak
kapcsolattartás, és a munkafolyamatok egyeztetése
céljából használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át.
Gyorsaság és mindőség
Szervezetünk a legjobbra törekszik, így bármilyen
probléma esetén a vezetőség személyesen ad
felvilágosítást.
Környezetvédelem
Törekszünk a környezet védelmére, és a szelektív
hulldékgűjtésre. Személyes adatot csak az adat
tulajdonosának kérésére nyomtatunk ki.
Facebook és hirlevél
Cégünk nem küld hírlevelet, sem e-mail sem más (SMS,
telefon) formában Facebook oldalunk adatait szigorúan
titkosan kezeljü, Facebook oldalunkkal kapcsolatba
lépők adatait a törvénynek megfelelő módon kezeljük.
Csak szerződéses úton dolgozunk
Partnereinkkel kizárólag írásos úton kötünk szerződést,
amelyet átláthatóan és titokban kezelünk.
Titoktartási szerződés
Partnereinkkel az igényeiknek megfelelően titoktartási
szerződést köthetünk.
Alvállalkozók
Csak megbízható, a Partnerünknek megfelelő, és általa
engedélyezett alvállalkozókkal dolgozunk, akik
adatvédelmi politikánkat magukra kötelezővé teszik.
Biztonság
Szerződéseinket, és árajánlatainkat az internettől
fizikailag elválasztott adathordozón tároljuk.
Rózsa Péter
Ügyvezető igazgató
Tel: 06-30/935-77-87
E-mail: rozsa.peter @ koromix.hu
Juhos Csaba
Szervíztechnius
Debrecen
csaba.juhos02 @ gmail.com
Kiváló minőségünket mi sem garantálja jobban, mint, hogy hosszú 
évek óta megbízható partnerként szerződésben állunk többek közt a 
Taghleef Industries, Debreceni Orvostudományi egyetem, Debrecen 
Teva Gyógyszergyár Zrt, Magyar Posta, Genesis, Friesland, KITE,
Hajdú sajt, FAG cégekkel, illetve ezek mellett számos Polgármesteri 
Hivatal, iskola, és egyéb közintézménynyel állunk partneri 
kapcsolatban.  
Adatvédelmi nyilatkozat
1.
BEVEZETÉS A Koromix Extra Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és 
tisztességes adatkezelésre.  
2.
Az Adatkezelő adatai: Cégnév: Koromix Extra Kft. Cégjegyzékszám: 09 09 030831 Székhely: 4033
Debrecen, Acsádi u. 44. Adószám: 26774257-2-09
3.
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben  
megteszi azokat a  technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 
A jelen szabályzat a  következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:  
• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi
szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.  
4.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:  
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)  kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg  kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha  
őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat  
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.  
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését,  illetve a kezelt adat törlését kéri.  
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely  önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az  
adatkezelésre (bele- értve a felhasznált  eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.  
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így  különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,  
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,  összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további  
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép-  felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.  
Adattovábbítás: az adat  meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.  
Nyilvánosságra hozatal: az adat  bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.  
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.  
Adatmegsemmisítés:  az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű- veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és  eszköztől, valamint az alkalmazás 
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött  
szerződést is - adatok feldolgozását végzi.  
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt  adatok összessége.  
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam  
állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.  
5.
ADATKEZELÉSI ALEPELVEK Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg  
kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának  megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges  
mértékben és ideig. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések  akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az  
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat az országból –  az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő
adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzá-  járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, 
illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Kötelező  adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, 
az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény  vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett  
megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a  nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli 
hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta  meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa 
közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére  indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a 
tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött  szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben 
a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése  szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az  
adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez  
fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.  
6.
AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az 
adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén  nyugszik. Az Adatkezelő munkakörébe tartozó tevékenységéhez alvállalkozót vehet igénybe, amely felé és  
viszont teljes titoktartást vállal, az alvállalkozó jelen adatvédelmi irányelvet magára nézve kötelezőnek  tekinti. Az adattovábbítás alvállalkozó felé csak a legszükségesebb adatokat tartalmazza,  
a személyes adatot szolgáltató beleegyezése után. 
A weblap látogatóinak adatai Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett
weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók t követésére is. A  
webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes  egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a  
Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics  szolgáltatás keretében. Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein  
keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló  technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és  
egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat  nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google  
partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató  személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát 
a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem
menüpontban tehetők meg. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és
https://www.facebook.com/about/privacy/ Hírlevél: cégünk semmilyen formában nem küld hírlevelet. E-mail címet, amennyiben a személyes adat tulajdonosa rendelkezésünkre bocsájtja, csak  
az üzleti tevékenységünk végzéséhez  szükséges kommunikációra használja, azt harmadik félnek semmilyen esetben sem adja tovább. 
7.
AZÉRINTETTEK JOGAI Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések  
kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 
vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a
tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves 
– és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az  adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy  
azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az  érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az  
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése  
(továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének  érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat  
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos  kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az  
Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az  
adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni  mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik  
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Az érintett a jogainak megsértése  esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati
lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391- 
1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: naih.hu